Duszpasterze w historii parafii

Lista kapłanów posługujących w parafii Pierwoszyno

Proboszczowie (w kolejności - od powstania parafii):

Ks. Zygmunt Karczewski urodził się 13 stycznia 1936 roku w Puzdrowie, a dwa tygodnie później został ochrzczony w sierakowickim kościele. Jest najmłodszym z trzynaścioro rodzeństwa. Rodzice Józef i Marianna zajmowali się rolnictwem. Zygmunt uczęszczał do szkoły podstawowej w Puzdrowie i Sierakowicach, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. Podczas bierzmowania (10.06.1950) swoim patronem obrał św. Antoniego. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (01.10.1954 – 12.07.1959), po ukończeniu którego przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, Biskupa Chełmińskiego. Rok jego święceń przypadał w czasie obchodzonego na świecie jubileuszu 100-lecia śmierci św. Jana Marii Vianney, patrona proboszczów, zaś na stolicy piotrowej zasiadał wówczas papież św. Jan XXIII. Po święceniach ks. Zygmunt został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w następujących placówkach duszpasterskich: parafia pw. Św. Michała Archanioła w Skarszewach (1959 – 1966), parafia pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (1966-1968), parafia pw. Św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim (1968), parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni (1968-1981). Od 31 lipca 1981 roku ks. Zygmunt Karczewski pełnił urząd proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie. Przez dziesięć lat (1984-1994) kierował pracami związanymi z budową pierwoszyńskiego kościoła, zaś od 15 sierpnia 1999 roku objął urząd proboszcza nowo erygowanej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. W dowód uznania zasług dla Kościoła oraz gorliwości duszpasterskiej ks. Zygmunta Karczewskiego, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski włączył go do grona Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie nadając mu godność kanonika honorowego. W roku 2007, ukończywszy 71 rok życia ks. kan. Zygmunt przeszedł na emeryturę i od tej chwili w miarę możliwości oraz sił wspierał pierwoszyńskich duszpasterzy swoją pomocą, posługując zwłaszcza w konfesjonale. W ostatnich miesiącach życia ks. Zygmunt widocznie podupadł na zdrowiu. Ze względu na dolegliwości związane z wiekiem i stanem zdrowia, z końcem marca 2022 r. ks. kanonik Zygmunt zamieszkał w Domu Caritas w Gdańsku-Przymorzu przy ul. Fromborskiej, gdzie zapewniono mu całodobową, specjalistyczną opiekę. Ks. Zygmunt Karczewski zmarł w sobotę, 27 sierpnia 2022 r., o godz. 14.45, w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. Miejscem jego pochówku jest cmentarz parafialny w Kosakowie.

Ks. Stanisław Ziółkowski urodził się 9 kwietnia 1962 roku w Gdańsku, w rodzinie Franciszka i Janiny z domu Wojewska. Został ochrzczony w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Wychowywany był w atmosferze wiary i praktyk religijnych. Od dziecka był ministrantem przy parafii mariackiej w Gdańsku. Tam również aktywnie uczestniczył w różnych poczynaniach duszpasterskich. Stanisław Ziółkowski uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, a następnie do zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku i do Technikum Mechaniczno-Elektrycznnego dla Pracujących. W trakcie nauki podjął pracę zawodową w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej i Automatyki w Gdańsku-Oliwie. Egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym roku złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Po sześciu latach formacji seminaryjnej, dnia 27 maja 1989 roku w bazylice Mariackiej w Gdańsku (swojej rodzinnej parafii), z rąk Biskupa Tadeusza Gocłowskiego przyjął święcenia kapłańskie. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (1989-1996), w parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie (1996-2003), w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie (2003-2004), w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (2004-2005) i w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie (2005-2007). Z dniem 15 sierpnia 2007 roku został powołany na urząd proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. Urząd ten pełnił ponad 12 lat. Ks. Stanisław Ziółkowski z zaangażowaniem włączał się w powierzone mu zadania. Kontynuował dzieło organizacji życia duszpasterskiego stosunkowo młodej pierwoszyńskiej parafii. W jednej z opinii z lat seminaryjnych napisano o nim: Jest przedsiębiorczy, niezależny w wydawanych opiniach, towarzyski, szczery. Równocześnie jest bardzo wrażliwy, o zainteresowaniach humanistycznych. Jest praktyczny, opanowany, czujny, łatwo adaptujący się do wymagań innych ludzi. Inne cechy osobowości to prostolinijność, opiekuńczość w stosunku do bliskich przyjaciół, zadowolenie ze swojego miejsca i roli w życiu. Wydaje się, że opinia ta bardzo trafnie oddawała cechy charakteru i osobowości kapłana. Śp. Ks. Stanisław Ziółkowski zmarł po długiej chorobie, dnia 28 lutego 2020 r., w 58 roku życia i 31 roku kapłaństwa. W pamięci parafian pozostaje człowiekiem oddanym Kościołowi i zatroskanym o wspólnotę parafialną. Przez ostatnie lata zmagał się z chorobą, co – pomimo cierpienia - nie przeszkadzało mu ofiarnie angażować się w posługę kapłańską. Był człowiekiem pełnym nadziei i wiary w Boże Miłosierdzie. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbyły się w środę, 4 marca 2020 roku w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. Grób ks. Stanisława znajduje na cmentarzu parafialnym w Kosakowie.

Ks. Rafał Dettlaff urodził się 16 lutego 1975 roku w Pucku. Pochodzi z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie, w której przystępował do kolejnych sakramentów świętych i gdzie rodziło się jego powołanie do kapłaństwa. Edukację pobierał w szkole podstawowej w Starzynie, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku i puckiej szkole muzycznej. Po zdaniu matury wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym odbywał formację do kapłaństwa (1994-2000). Dnia 17 czerwca 2000 roku, w roku jubileuszowym, z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie pełnił posługę kapłańską w następujących parafiach Archidiecezji Gdańskiej: parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu (2000-2006), w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu (2006-2009), w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Karwinach (2009-2010), w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku (2010), w parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (2010-2013) oraz w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie (2013-2015). Specjalizował się w dziedzinie oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej. Przez 16 lat pracował jako katecheta w szkołach specjalnych. Jednocześnie w latach 2010-2015 pełnił funkcję notariusza w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Od roku 2015 jest kanclerzem Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, a od roku 2016 obrońcą węzła małżeńskiego we wspomnianym sądzie kościelnym. W roku 2016 ukończył specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z zamiłowania jest genealogiem, lubi fotografię, a ze sportów preferuje squosha. Dekretem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, z dnia 11 marca 2020 roku został powołany na urząd proboszcza parafii w Pierwoszynie.

Wikariusze (w kolejności - od powstania parafii):

Ks. Józef Chruściel urodził się 5 maja 1956 roku w Gdyni. Mieszkał na gdyńskim Witominie, a następnie w dzielnicy Grabówek. Po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego, w roku 1975 złożył dokumenty z prośba o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Tam też odbywał swoją formację do kapłaństwa. Została ona przerwana obowiązkową dwuletnią służbą wojskową odbywaną w Brzegu k/Opola. Dnia 22 maja 1983 roku, w Roku Jubileuszowym 1050-lecia Odkupienia, ks. Józef Chruściel przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w następujących placówkach duszpasterskich: parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie (1983-1986), parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu (1986-1989), parafii pw. Św. Józefa w Świeciu (1989-1991), parafii pw. Św. Jana z Kęt w Rumi-Janowi (1991), parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie (1991-1992), parafii pw. Trójcy Świętej w Gdyni-Dąbrowie (1992-1999), parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie (1999-2007). Dnia 1 sierpnia 2007 roku został powołany na urząd proboszcza parafii pw. matki Bożej Różańcowej w Koźlinach, a od 1 lipca 2012 roku posługiwał jako proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie. 30 czerwca 2020 roku zdał urząd proboszczowski i od 1 lipca zamieszkał jako rezydent przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie.

Ks. Rafał Wirkus urodził się 6 sierpnia 1975 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Edukację podstawową i średnią kończył w Gdańsku-Wrzeszczu. Po zdaniu matury w IX Liceum Ogólnokształcącym złożył dokumenty do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym odbywał formację do kapłaństwa w latach 1994-2000. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego, w bazylice Mariackiej w Gdańsku, dnia 17 czerwca 2000 roku. Następnie posługiwał duszpastersko w następujących parafiach Archidiecezji Gdańskiej: parafii pw. Św. Floriana w Kolbudach (2000-2006), parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie (2006-2011), parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie (2011-2015), parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni Witominie (2015-2020) oraz parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie (2020-2021). Od 29 sierpnia 2021 rok. ks. Rafał pełni urząd administratora parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańkim.

Ks. Krzysztof Spławiński urodził się 24 listopada 1977 roku w Gołubiu-Dobrzyniu. Wychowywał się w parafii pw. Św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie. Tam był ministrantem, lektorem, a nawet organistą zastępującym w razie potrzeby siostrę organistkę. W roku 1984 rozpoczął edukację w szkole podstawowej, a po niej w liceum mechaniki precyzyjnej w Gdańsku-Brzeźnie. Po zdaniu matury w roku 1996 wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym przygotowywał się do posługa kapłańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 15 czerwca 2002 roku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego. Następnie podjął prace duszpasterską w parafii pw. Św. Ignacego w Gdańsku-Starycch Szkotach (2002-2007), parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni-Witominie (2007-2012), parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni-Chyloni (2012-2015). W dniu 1 lipca 2015 roku został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie i pracował w niej do 30 czerwca 2018 roku. Kolejną placówką jego posługi była parafia pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Gdańsku-Kokoszkach (2018-2019), następnie parafia pw. Św. Krzysztofa w Gdańsku-Osiedle Świętokrzyskie (2019-2021) i parafia pw. Św. Wojciecha w Redzie-Ciechocinie 2021-2022. Aktualnie ks. Krzysztof posługuje w parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie (od roku 2022).

Ks. Andrzej Wiejak urodził się 14.07.1970 r. w Gdańsku. Od najmłodszych lat pełnił posługę ministrancką w Katedrze Oliwskiej, która była jego rodzinną parafią. Edukację zdobywał w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku-Oliwie oraz w Technikum Elektrycznym w Gdańsku-Wrzeszczu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w roku 1990 złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Wyświęcony 22.06.1996 r. przez Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Pracował w Parafiach: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gd. (1996-1999), pw. Św. Antoniego w Gdańsku – Brzeźnie (1999-2006), Św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku – Suchaninie (2006-2011), Trójcy Św. w Wejherowie (2011-2015) i Św. Faustyny w Rotmance (2015-2018) Od 1 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2022 roku posługiwał w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. Był opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, prowadził wspólnotę modlitewno-biblijną "Betania", przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania i dzieci do I Komunii Świętej. W trakcie posługi duszpasterskiej w wymienionych parafiach pełnił funkcję katechety w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, a także odbył praktyki w Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku i Domu Pomocy dla Osób Upośledzonych w Sobieszewie. Ukończył podyplomowe studia doktoranckie na UKSW w Warszawie w Instytucie Studiów nad Rodziną, co związane jest z zainteresowaniem filozofią i socjologią oraz tematyką dialogu ekumenicznego. Od sierpnia 2022 roku ks. Andrzej posługuje w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie.

Ks. Artur Suska urodził się 22.08.1975 roku. Pochodzi z Dolnego Śląska, a konkretnie z Brzegu Dolnego, położonego nad dolną Odrą, 30 km od Wrocławia. Do kapłaństwa przygotowaywał się w Gdańskim Seminarium Duchownym w latach 2010 – 2016. Zanim to nastąpiło, odbył zasadniczą służbę wojskową (1996) i ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim (2004). Ksiądz Artur ma za sobą również pracę: w służbach ochrony, przedstawicielstwie handlowym i biurze projektu. Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.2016 roku w Gdańsku. Pierwszą parafią jego posługi duszpasterskiej była parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Od 1 lipca 2020 roku posługuje jako wikariusz w pierwoszyńskiej wspólnocie parafialnej. Ks. Artur interesuje się sportem i czynnie uprawia koszykówkę oraz piłkę nożną (na ile obowiązki pozwolą). Oprócz sportu, uwielbia podróże, a zwłaszcza górskie wędrówki oraz muzykę.

Ks. Kamil Zakaszewski urodził się 28 września 1987 roku w Gdyni. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gdyni- Witominie. Edukację podstawową i średnią kończył w Gdyni. Formację do kapłaństwa odbywał w Gdańskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, w bazylice Mariackiej w Gdańsku, dnia 21 maja 2016 roku. Następnie posługiwał duszpastersko w następujących parafiach Archidiecezji Gdańskiej: parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni (2016-2019), parafii pw. Św. Rodziny w Gdańsku Stogach (2019-2022). Od 25 sierpnia 2022 roku posługuje jako wikariusz w pierwoszyńskiej wspólnocie parafialnej. Ks. Kamil interesuje się liturgią, szczególne zamiłowanie w tej dziedzinie to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (katechumenat). Jest doktorantem Instytutu Liturgicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.093989849090576