14 września 2021

KONKURS o Kard. Stefanie Wyszyńskim

Konkurs Gminny

„KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI - PRYMAS TYSIĄCLECIA

      GMINNY KONKURS RELIGIJNY

Organizatorzy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach  

Cele Konkursu:

 1. Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

2. Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny.

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w historii Polski.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych i będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • · Klasy 1-3
  • · Klasy 4-6
  • ·Klasy 7-8

Terminy realizacji konkursu:

1) termin składania prac plastycznych: do dnia 29.10.2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mostach przy ulicy Szkolnej 16 w godz. 8.00 – 15.00 lub przesyłką pocztową.

2) zebranie i ocena prac konkursowych przez jury: 02.11.2021 r. – 05.11.2021 r.

3) termin ogłoszenia wyników Konkursu drogą elektroniczną do poszczególnych szkół biorących udział w konkursie: 8.11.2021r.- 12.11.2021r.

4) przekazanie nagród do poszczególnych szkół - 15.11.2021 – 26.11.2021.

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Szkole w Mostach oraz zdjęcia tych prac zostaną umieszczone w biuletynie gminnym oraz stronie internetowej szkoły oraz na stronie parafii w Pierwoszynie.

Tematyka:

  • Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej poprzedzonej poznaniem życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego w formie:

    • Klasy 1-3 – Mały album o życiu  kardynała Stefana Wyszyńskiego – praca indywidualna lub grupowa
    • Klasy 4- 6 – Lapbook - „ Droga do świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego” – praca indywidualna lub grupowa
    • Klasy 7-8 – Plakat– „ Mapa życia kardynała Stefana Wyszyńskiego” w formacie A1, A2 lub A3 – praca indywidualna lub grupowa

ZGŁSZENIE

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

2. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, podpisane przez uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego dziecka (Załącznik nr 1).

Prace

1. Każda szkoła/placówka może przesłać lub dostarczyć osobiście dowolną liczbę prac na adres szkoły.

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik.

3. Każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa i adres reprezentowanej szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym.

4. Prace nie spełniające zasad ujętych w regulaminie, jak również zgłoszone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

Postanowienia końcowe

1. Lista zwycięzców oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mostach

2. Decyzje jury Konkursu są ostateczne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania i publikowania prac konkursowych w celach promocyjnych.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko dziecka/ uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………

Wiek dziecka / uczestnika: …………………………………………………….

Adres szkoły/placówki: …………………………………………………………………………………

Numer telefonu szkoły/placówki: …………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………………………

 

1. Osoby nadsyłające prace konkursowe przekazują swoją pracę oraz przenoszą pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz Organizatora konkursu. Przyjmują również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażają zgodę na publikację swoich danych (imię, nazwisko i nazwa szkoły laureatów) na potrzeby promocji Gminnego Konkursu Religijnego „Prymas kardynał Stefan Wyszyński” organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

3. Praca nadesłana na konkurs przechodzi na własność organizatora.

4. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Prymas kardynał Stefan Wyszyński”.

 

.............................                        …………………..........................

                     

(data i miejsce)     (czytelny podpis uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna)

ks. Artur

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
129 0.091437816619873